Regulamin

Regulamin obiektu Gospodarstwa Agroturystycznego 

 PLENER

 

Agroturystyka Plener

Prądówka 18

64-361 Miedzichowo

Tel. 662 134 692

 

Przedmiot regulaminu

 

Wynajmujący obiekt Nina Nowotarska zwany jest w dalszej części Regulaminu Agroturystyką „Plener” lub „Agroturystyką”, natomiast najemca obiektu „Gościem”.

 

1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na       terenie obiektu. 

2.   Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w na terenie obiektu.

 

Doba noclegowa

 

1.  Agroturystyka  wynajmowana jest  na doby pobytowe (najkrótszy okres pobytu to 2 doby poza sezonem i 5 dób w sezonie lipiec – sierpień).

2.  Doba pobytu w agroturystyce  rozpoczyna się o godzinie  16.00 w dniu przyjazdu, kończy o 11.00 w dniu wyjazdu.

 

Rezerwacja i meldunek

 

1.  Rezerwacji i meldunku może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

2.  Rezerwacja może być  drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3.  Gość dokonując rezerwacji wpłaca zaliczkę w wysokości 30 % całej kwoty, na numer konta bankowego. Jeśli zaliczka nie wpłynie na konto bankowe w terminie  3 dni lub wpłynie po terminie, nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji. Wówczas zaliczka zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji; Wpłacając zaliczkę lub uiszczając opłatę za pobyt, a także rozpoczynając pobyt w Agroturystyce Gość potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Gość jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt zaraz po przyjeździe podczas meldowania.

4.  Rezerwacja staje się gwarantowana w momencie dokonania przedpłaty wysokości 30% wartości pobytu w terminie potwierdzonym pisemnie przez Obiekt.

5.  Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu identyfikacji i zweryfikowania podanych przez Gościa danych. Weryfikacja następuje przy jednoczesnym poszanowaniu danych osobowych Gościa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).

6.  Niestawienie się Gościa w Agroturystyce „Plener” do godziny 6.00 rano dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu. 

7. Rezygnacja z pobytu zgłoszona mailowo w terminie 20 dni przed datą początku pobytu (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę) zadatek podlega zwrotowi (przelewem na podane przez Gościa konto)

8. Złożenie rezygnacji w terminach krótszych niż wymienione 20 dni oznacza odstąpienie od umowy, a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego)

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego zakończeniem Obiekt nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu.

10. W przypadkach niezależnych od Gościa lub Wynajmującego, istnieje możliwość zmiany terminu pobytu w agroturystyce Plener  na dowolny inny wolny termin.

11. Gość nie może przekazywać kluczy do agroturystyki Plener  osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt

12. Osoby przebywające gościnnie na terenie „Agroturystyki” (na zaproszenie Gościa) mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie w godz. 8.00- 22.00. Pełną odpowiedzialność za osoby nie zameldowane ponosi osoba zapraszająca.

13 Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.

14. Obiekt „Plener” może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości bądź pracowników obiektu.

15. W przypadku wymeldowania Gościa, który rażąco naruszył Regulamin obiektu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt a Gościa obciąża za wyrządzone szkody.

Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy i z winy osób, za które ponosi odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć koszty zniszczeń które spowodował.   Gość ma obowiązek zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu;.

16. Niezwłocznie po  przekazaniu kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym obiektu i urządzeń w nim się znajdujących.

17. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do obiektu, równoznaczne jest z tym, że obiekt został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

18. Dokwaterowanie dodatkowych osób do agroturystyki, bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą Obiektu, jest zabronione.

 

Odpowiedzialność gości

 

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dzieci jak również ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz

5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.

7.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia (np. świeczek), jak również jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Wyjątek stanowią laptopy, ładowarki i zasilacze komputerowe, maszynki do golenia i suszarki; 

8. Wewnątrz  całego domu „Agroturystyki Plener” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych poza miejscem do tego wyznaczonym tj.  na zewnątrz domu , zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015, poz. 298); 

9. W ustalonym terminie  Gość jest zobowiązany zwrócić obiekt  Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

10. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt  osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić Agroturystykę. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze obiektu przez obsługę, mogą być dochodzone na drodze cywilno-prawnej

11. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą umowną w wysokości 100 zł.

10. Gość zobowiązany jest zadzwonić do Gospodarzy obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie obiektu  i zwrot klucza).

Tel.  Adam 608 691 990,  Nina 662 134 692

12. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przez Agroturystykę Plener. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania.

 

Odpowiedzialność obiektu

 

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.

 

Zwrot rzeczy pozostawionych

 

1. Przedmioty pozostawione po wymeldowaniu przez Gościa na terenie obiektu będę odesłane na wskazany adres na koszt Gościa

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

Postanowienia dodatkowe

 

1. Obecność zwierząt domowych na terenie obiektu jest akceptowana (uzależniona o gatunku oraz rasy zwierzęcia) Jednakże właściciel jest zobowiązany za dopilnowanie swojego zwierzęcia w taki sposób aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Obecność psów ras uznawanych powszechnie za niebezpieczne oraz mieszańców tych ras jest bezwzględnie zakazana. 

Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę zarówno na terenie obiektu jak i na całej posesji.

2. Na terenie obiektu  dozwolone jest palenie tytoniu jedynie  na zewnątrz budynków.

3. W pokojach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych np. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych itp.

4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.

5. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do obiektu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.)..

6. Zakazuje się na terenie obiektu akwizycji, sprzedaży obnośnej, organizowania imprez okolicznościowych.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwo korzystania

11. Niniejszy regulamin obowiązuje Gości oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Agroturystyki Plener.

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin obowiązuje od dnia. 01.04.2021